Naša technológia

Naša technológiaŠtandardy v šifrovaní

V našich produktoch implementujeme nasledujúce šifrovacie algoritmy:

  • AES-256 + ECC (S-384)
  • SEA-64

Salutis Encryption System - SES

Salutis Encryption System, označovaný tiež ako SES, je systém šifrovania dát. Jedná sa o realizáciu kombinácie symetrického a asymetrického algoritmu, konkrétne šifry AES (Advanced Encryption Standard) a šifry na báze eliptických kriviek (ECC – Elliptic Curve Cryptography).

Toto kryptovanie vychádza zo štandardov noriem EU ETSI TS 102 176-1, ENISA (European Union Agency for Network and Informations Security). Hlavné požiadavky na prechod z RSA na ECC sú v NATO PKI certifikačnej politike, ktorá vychádza zo štandardov NATO (NPKI Certificate Policy, a INFOSEC T&I Directive on Cryptographic Security and Cryptographic Mechanisms), kde je nutné, aby všetky systémy fungujúce pod štandardom RSA boli nahradené štandardom ECC.

Pre zabezpečenie sa používa kryptovací algoritmus AES256 a eliptická Diffie-Hellman schéma pre výmenu kľúčov. To zodpovedá medzinárodným štandardom pre zabezpečenú komunikáciu. Výmenu kryptovacích kľúčov zvládnu prístroje za 1,5 sekundy, i s autentizáciou celý proces zaberie pár sekúnd. Oneskorenie hlasovej komunikácie je do 450 ms, čo je akceptovateľné.

Šifrovací algoritmus SEA-64

Tento veľmi silný symetrický šifrovací algoritmus, ktorý bol v minulosti používaný v krajinách východného bloku na najvyšší stupeň utajenia “PT” a ten sa doposiaľ nepodarilo prelomiť. Je silnejším konkurentom algoritmu AES256, zároveň je menej náchylný na kryptografické útoky a odolnejší na rôzne typy kryptoanalýz. Algoritmus používa 256-bitový symetrický šifrovací kľúč. Práve z tohto origináleho algoritmu (SEA64), ku ktorému majú prístup len kvalifikovaní šifranti, vznikol silnou degradáciou šifrovací algoritmus GOST.

Kontaktujte nás pre viac informácií
Top